Algemene voorwaarden

Definities.

De ondernemer: de verkoper/opdrachtnemer die met de afnemer een overeenkomst aangaat of wil aangaan.

De afnemer: de afnemer die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

De consument: de afnemer die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Aflevering: de feitelijke aanbieding van de gekochte zaken en/of de overeengekomen zaken en/of halfgerede producten aan de afnemer.

Oplevering: het gebruiksklaar, zoals overeengekomen, ter beschikking stellen van de overeengekomen zaken en/of het werk.

Op afstand gesloten overeenkomst: de overeenkomst waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruikt wordt gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand.

De overeenkomst, aanbieding, leverantie of presentatie kan indien dit is overeengekomen betrekking hebben op aansluiten, installatie, montage, en overige werkzaamheden. Hieronder wordt verstaan.

Aansluiten: het aansluiten van allerlei aansluitingen op reeds aanwezige en correcte aangebrachte aansluitpunten.

Installeren: het aanbrengen van allerlei aansluitingen benodigd voor de voortgang van werkzaamheden door de ondernemer.

Monteren (plaatsen): het in elkaar zetten en stellen van de zaak dan wel onderdelen daarvan.

Overige werkzaamheden: herstel van houtwerk, metaalwerk en dergelijke.
 1. De geldigheid.

Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt door De Stoffeur.
 1. Intellectueel eigendom.

De ondernemer behoud zich, indien en voor zover van toepassing, het intellectuele eigendom voor op onder andere al dan niet bij de offerte, verstrekte onderwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en modellen. Zij dienen op eerste verzoek van de ondernemer onverwijld teruggegeven te worden, onverminderd andere aan de ondernemer ten dienste staande wettelijke maatregelen tot waarborging van zijn rechten.

Het is afnemer niet toegestaan aanduidingen omtrent rechten van intellectuele eigendom op/in de door ondernemer geleverde of ter beschikking gestelde prestaties te verwijderen of te wijzigen.

Het is afnemer verboden materiaal van ondernemer waarop intellectuele eigendomsrechten berusten op enige wijze te verveelvoudigen, openbaar te maken, te exploiteren of ten toon te stellen zonder toestemming van de ondernemer.
 1. De offerte.

De ondernemer kan op verzoek van de consument een indicatie geven van de te verwachten uitvoeringskosten door het noemen van een richtprijs. De offerte vermeldt de betalingscondities.

1. Alle offertes zijn gedurende 14 dagen na offertedatum geldig, tenzij uit de offerte anders blijkt.

Zij zijn gebaseerd op de door de afnemer verstrekte gegevens. De afnemer is verplicht de ondernemer te informeren over feiten en/of omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst kan beïnvloeden, voor zover hij die kende of behoorde te kennen. Bij alle objecten worden bij het meten van de oppervlakten de grootste en breedtematen aangehouden. Ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, opgaven van maten en gewichten, stalen en modellen afkomstig van de ondernemer zijn zo nauwkeurig mogelijk.

 1. In de offerte zal uitdrukkelijk worden opgenomen een volledige omschrijving van de te leveren zaken en te verrichten werkzaamheden, de totale (koop)prijs als ook de levertijd en zullen de risico s. De ondernemer wijst de afnemer in de offerte op zijn zorgplicht voor artikelen, materialen en gereedschappen van de ondernemer die zich ter plaatse van het werk bevinden, onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van de afnemer. Bij bestelling op afroep bevat de offerte behalve een aanduiding van dit begrip tevens informatie over de elementen genoemd in artikel6 lid6. De offerte geeft inzicht in de prijs van de materialen en in de prijsvorming methode die voor de uit te voeren werkzaamheden zal worden gehanteerd. Aanneemsom of regie.
 • Bij de prijsvorming methode aanneemsom komen partijen een vast bedrag overeen waarvoor de werkzaamheden zullen worden verricht.
 • Bij de prijsvorming methode regie doet de ondernemer een nauwkeurig opgave van de prijsfactoren (o.a. uurtarief en eenheidsprijzen van de benodigde materialen).

De ondernemer kan op verzoek van de consument een indicatie geven van de te verwachten uitvoeringskosten door het noemen van een richtprijs. De offerte vermeldt de betalingscondities.

3.  Alle werkzaamheden die niet genoemd zijn in de offerte vallen niet onder de overeenkomst en kunnen prijsverhogend werken.

 1. De afnemer moet de ondernemer in de gelegenheid stellen de werkzaamheden naar behoren uit te voeren. Indien op de consument terzake specifieke verplichtingen rusten, zal de ondernemer de consument daarop in de offerte nadrukkelijk wijzen. 
 2. Indien de afnemer het aanbod niet accepteert, is de ondernemer gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van de offerte in rekening te brengen, mits hij de consument direct voor of bij het vragen van de offerte schriftelijk of elektronisch heeft verwezen op het bestaan van deze kosten en op de hoogte ervan. Indien de ondernemer van zijn recht gebruikt maakt en de afnemer de kosten heeft voldaan, gaan de bij de offerte gevoegde tekeningen in eigendom over op de afnemer, onverminderd het intellectuele eigendom van de ondernemer.

6.  Bij een op afstand gesloten overeenkomst is artikel7. 46c van het BW van toepassing.
 1. De overeenkomst.

De aanbetaling.

De ondernemer is gerechtigd bij het aangaan van een overeenkomst met een consument een aanbetaling te vragen. De hoogte van het maximum percentage is afhankelijk van het product. Op deze aanbetaling is de garantie van artikel 17 van deze voorwaarden van toepassing, mits volgens de procedure genoemd in dat artikel wordt behandeld. In het geval van een overeenkomst met een zakelijke afnemer (niet consument) mag altijd een aanbetaling gevraagd worden en gelden geen maximum percentages.

Prijswijziging.

Indien na het sluiten van een overeenkomst met een consument maar voor de op/of aflevering een wijziging van de prijs optreedt, zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs, indien deze zich voordoet binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst.

Prijswijzigingen na de hierboven genoemde periode van drie maanden worden doorberekend aan de consument. De consument heeft dan de mogelijkheid zich akkoord te verklaren met de gewijzigde prijs of te annuleren als bedoeld in artikel 12. Dit is slechts anders indien bij het sluiten van de overeenkomst door de ondernemer wordt gesteld dat de levertijd langer is dan drie maanden.

Prijsverhogingen worden aan zakelijke afnemers doorberekend.

Het bepaalde onder lid 4 van dit artikel is niet van toepassing op prijswijzigingen in het kader van opruimingen, uitverkopen, showmodellen, kortingen, acties, aanbiedingen en dergelijke.

Eigendom voorbehoud.

De ondernemer blijft eigenaar van de door hem aan de afnemer verkochte zaken zolang de afnemer de koopprijs en het eventueel meerdere verschuldigde niet volledig aan de ondernemer heeft voldaan. De afnemer is verplicht voor zorgvuldige behandeling zorg te dragen en mits het recht de zaken aan derden af te staan of in onderpand af te geven, te belenen, of uit de ruimten waar zij geleverd zijn te verwijderen of te doen verwijderen, totdat de gehele koopsom en eventueel daarbij komende rente en gemaakte kosten die terecht zijn gevorderd volledig zijn betaald.

De ondernemer is gerechtigd in geval de afnemer, bedoeld in het voorgaande lid, surseance van betaling is verleend, diens faillissement is uitgesproken of wettelijk schuldsanering op hem als natuurlijk persoon van toepassing is verklaard om de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Zekerheidstelling bij zakelijke afnemers.

Bij een overeenkomst met een zakelijke afnemer is de ondernemer gerechtigd alvorens te leveren of met de levering of nakoming van de overeenkomst voort te gaan, voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van de afnemer te vorderen.

Schadevergoeding bij zakelijke afnemers.

De ondernemer is bij de uitvoering van een overeenkomst met een zakelijke afnemer nimmer tot enige andere schade vergoeding gehouden dan in deze voorwaarden uitdrukkelijk is neergelegd, met name niet tot het vergoeden van andere directe of indirecte schade, waaronder begrepen schade van derden, winstderving en dergelijke.

Voorrijkosten.

De ondernemer is gerechtigd voorrijkosten in rekening te brengen, mits dit bij het sluiten van de overeenkomst is afgesproken.

Op afstand gesloten overeenkomst.

Bij een op afstand gesloten overeenkomst is artikel 7.46d van het WB van toepassing.
 1. De levertijd.

Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn, waarbinnen de prestatie moet worden verricht. De levertijd is vast tenzij een vermoedelijke levertijd is overeengekomen.

Bij overschrijding van de vermoedelijke levertijd wordt de ondernemer een nader termijn gegund om alsnog te leveren. Deze nader termijn is gelijk aan de oorspronkelijke vermoedelijke levertijd met een maximum van een maand. Indien de ondernemer alsnog binnen deze nader termijn levert, zal een eventuele prijsverhoging binnen deze termijn niet worden berekend.

Bij overschrijding van deze nadere termijn dan wel van de vast overeengekomen levertijd heeft de afnemer het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Bij overschrijding van de vermoedelijke dan wel vast overeengekomen levertijd is de ondernemer bij een overeenkomst met een zakelijke afnemer niet aansprakelijk voor gevolgschade, hoe ook benaamd.

Bij een overeenkomst met een consument is de ondernemer gehouden die schade te vergoeden die in een zodanig verband met de overschrijding staat, dat zij haar mede gezien de aard van de aansprakelijkheid en de aard van de schade kan worden toegerekend.

Indien bestelling op afroep, dat wil zeggen de mededeling van de afnemer dat besteld kan worden, wordt overeengekomen, dan geldt vanaf de afroep de bij de overeenkomst afgesproken vaste of vermoedelijke levertijd. Afroep dient te geschieden binnen negen maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij anders is overeengekomen. Vindt er geen afroep plaats binnen die termijn wordt de overeenkomst als geannuleerd beschouwd en is artikel12. Van toepassing.

Bij een op afstand gesloten overeenkomst is artikel 7.46f van het BW van toepassing in samenhang met lid 2 van artikel 7.46j. van het BW.
 1. Rechten en plichten van de ondernemer.

De ondernemer levert de overeengekomen zaken goed en duidelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst. De door hem te verrichten werkzaamheden voert de ondernemer goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit.

De ondernemer neemt bij de levering van zaken en bij uitvoering van werkzaamheden de daarop van toepassing zijnde wettelijke voorschriften in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de levering/ uitvoering.

De ondernemer is verplicht de afnemer er tijdig voor het sluiten van de overeenkomst op te wijzen dat de afnemer verplicht is ervoor te zorgen dat de plaats waar de werkzaamheden moeten worden verricht geschikt is om deze te verrichten, zoals de plaats waar de op/ aflevering moet geschieden deugdelijk kan worden afgesloten, er voldaan is aan de bouwkundige en/of installatievoorschriften, er elektriciteit, verwarming, water en voldoende ventilatie aanwezig is. Indien de ondernemer niet aan zijn hier genoemde plicht voldoet, dient hij de daardoor door de consument geleden directe schade en kosten komen als dan voor zijn eigen rekening.

De ondernemer wijst de afnemer voorts op:

Onjuistheid in de opdracht of opgedragen werkzaamheden.

Gebreken en ongeschiktheid van zaken, waaronder materialen of hulpmiddelen, die door de consument ter beschikking zijn gesteld.

Een en ander voor zover de ondernemer deze kent of redelijkerwijs behoort te kennen.

Voldoet de ondernemer niet aan deze informatieplicht, dan is hij aansprakelijk voor de schade, tenzij hem deze niet is toe te rekenen.

De ondernemer verstrekt over de noodzaak van het gebruik van bijzondere hulpmiddelen zoals een lift, kraan of vevoersmiddel indien hij is geïnformeerd door de afnemer, de informatie die van hem voor zover zijn deskundigheid trekt mag worden verwacht. Partijen spreken af voor wiens rekening en risico het gebruik van de bijzondere hulpmiddelen komt.

De ondernemer verplicht zich na aanvang het werk regelmatig voort te zetten.

De ondernemer draagt er zorg voor dat het werk wordt verricht door deskundige personen.

De ondernemer heeft in beginsel het recht op termijnverlenging indien de uitvoering van het werk wordt vertraagd ten gevolge van omstandigheden die voor risico van de afnemer komen.
 1. Rechten en plichten van de afnemer.

De afnemer stelt de ondernemer in de gelegenheid de zaken af te leveren dan wel het werk te verrichten.

De afnemer zorgt ervoor dat de ondernemer tijdig kan beschikken over het werk benodigde goedkeuringen(vergunningen e.d.)en de voor het werk te verschaffen gegevens zoals de ligging van de leidingen.

De afnemer is verplicht ervoor te zorgen dat de plaats waar de werkzaamheden moeten worden verricht geschikt is om deze te verrichten, zoals de plats waar de op/aflevering moet geschieden deugdelijk kan worden afgesloten, er voldaan is aan bouwkundige en/of installatievoorschriften, elektriciteit, verwarming, water en voldoende ventilatie aanwezig is. Indien de consument niet aan zijn plicht voldoet, dient hij de daarvoor door de ondernemer geleden aantoonbare directe schade en redelijke kosten te vergoeden. De door hemzelf geleden directe schade en kosten komen als dan voor zijn eigen rekening.

De afnemer draagt het risico voor schade veroorzaakt door:

 • Onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden
 • Onjuistheden in de door de afnemer verlangde constructies en werkwijzen.
 • Gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de afnemer ter beschikking zijn gesteld.
 • Gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht.
 • Dit doet niet af aan de plicht van de ondernemer om de afnemer te wijzen op lid 4 van artikel7.

De afnemer stelt de ondernemer op de hoogte van bijzondere omstandigheden die bijvoorbeeld het gebruik van een lift of kraan noodzakelijk maken. Partijen spreken af voor wiens rekening en risico het gebruik van de bijzondere hulpmiddelen komt. Indien de afnemer tekort is geschoten in het uitvoeren van zijn informatieverstrekking zijn de kosten van het gebruik van bijzondere hulpmiddelen voor diens rekening.

De afnemer dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van de ondernemer behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat, dient de afnemer de ondernemer daarvan tijdig in kennis te stellen.

De afnemer zorgt ervoor dat in de ruimte waar de werkzaamheden plaats vinden of hebben plaats gevonden geen andere werkzaamheden worden verricht die schade kunnen veroorzaken.

De afnemer zorgt ervoor dat de plaats van aflevering van de zaken goed bereikbaar is, dat voorts, voor zover dat in zijn vermogen ligt, al het mogelijke wordt gedaan om een vlotte op/aflevering mogelijk te maken en indien van toepassing dat de ruimte waarde werkzaamheden worden uitgevoerd tijdig beschikbaar is.

Indien de aanvraag of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden als bedoeld in de voortgang leden, dient de afnemer de daarmee voor de ondernemer verband houdende schade te vergoeden, indien deze omstandigheden de afnemer kunnen worden toegerekend.

De afnemer is verplicht zorg te dragen voor de artikelen, materialen en gereedschappen van de ondernemer die zich te plaatse van het werk bevinden totdat de koopsom volledig is voldaan, welke zorgplicht hij bij voorkeur via een verzekering concretiseert.

De afnemer die tegen het uitdrukkelijke advies van de ondernemer aandringt op het verrichten van bepaalde werkzaamheden is aansprakelijk voor de hierdoor ontstane schade.
 1. De opslag van zaken.

In geval de overeengekomen zaken na aanbieding tot levering op de afgesproken leverdatum niet worden aanvaard, anders dan wegens gebrekkige levering dan wel omdat de afnemer de zaken niet wil aanvaarden, zal de ondernemer binnen een redelijke termijn een tweede levering doen. De ondernemer is na weigering dan wel na tweede levering gerechtigd opslagkosten en eventuele verdere aantoonbare schade en redelijke kosten aan de afnemer in rekening brengen.

In geval ook de tweede levering niet wordt aanvaard, zal de ondernemer,

 • Nakoming van de overeenkomst vorderen, opslagkosten, eventueel verdere aantoonbare schade en redelijke kosten in rekening brengen.
 • Dan wel eerst de zaken 30 dagen onder berekening van opslagkosten voor de afnemer in opslag houden.
 • Indien de te leveren zaken daarna nog niet door de afnemer zijn afgenomen, is de ondernemer gerechtigd de overeenkomst als geannuleerd te beschouwen als bedoeld in artikel12. Indien de ondernemer de overeenkomst als geannuleerd beschouwt, wordt het annuleringsbedrag verhoogd met het bedrag van de opslagkosten voor de 30 dagen.
 • In geval van weigering, hetzij na eerste, hetzij na tweede levering, heeft de ondernemer de keuze te handelen als voorzien onder a, b of c.

Indien de zaken door de afnemer is betaald, zal de ondernemer de zaken maximaal drie maanden in opslag houden, waarbij aan de afnemer redelijke interne of externe opslagkosten in rekening worden gebracht, gelet op onder meer de verkoopwaarde van de zaken en de duur van de opslagperiode, tenzij anders overeengekomen.

Gaat de afnemer na verloop van drie maanden nog niet tot afname van de zaken, dan wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd als bedoeld in artikel 12, waarbij in redelijkheid gemaakte interne of externe opslagkosten door de ondernemer in rekening mogen worden gebracht. Al vorens de ondernemer hiertoe mag overgaan, dient hij het voornemen hiertoe schriftelijk of elektronisch aan de consument mede te delen.

Ongeacht de verhaalde kosten op afnemer behoud ondernemer na verloop van de bovengenoemde periode het recht de zaken aan te bieden voor verkoop aan andere partijen.

Het risico van brand en beschadiging wordt door de ondernemer in geval van een consumentenverkoop voor zijn rekening door verzekering gedekt.
 1. Het vervoer en de beschadiging bij aflevering.

In de overeenkomst is, tenzij anders overeengekomen, begrepen het vervoer van de gekochte zaken door de ondernemer, die het risico van beschadiging en verlies draagt.

Worden de gekochte zaken door een beroepsvervoerder bezorgd, dan is de ondernemer gehouden te zorgen voor genoegzame verzekering binnen nederland en indien ondernemer akkoord gaat. Ondernemer behoud zich het recht te eisen dat de zaken worden afgehaald of gebracht. Kosten gemoeid met brengen zijn ten alle tijden voor afnemer wanneer de leveringssituatie verschilt met de situatie ten tijde van het opstellen van de overeenkomst.

Indien bij aflevering van zaken beschadigingen worden geconstateerd, dient door de afnemer op het ontvangstbewijs aantekening van de beschadiging te worden gemaakt. In ander geval dient de afnemer binnen maximaal 2 dagen schriftelijk beschadigingen te melden welke zijn ontstaan tussen het verlaten van het pand van De Stoffeur en de leverings locatie. Er dient via foto of dergelijk beeldmateriaal kenbaar te worden gemaakt wat de situatie of schade is welke aan de orde is ter ondersteuning van een oplossing. Blijft dit uit, dan beschouwd de ondernemer de notitie, klacht en constantering als niet bestaand.

Indien bij aflevering geen gelegenheid bestaat om eventuele beschadiging aan de geleverde zaken te constateren, dient dit door de afnemer op het ontvangstbewijs te worden vermeld. Het verdient sterke aanbeveling uiterlijk waarneembare beschadigingen binnen twee werkdagen na aflevering bij de ondernemer te melden.
 1. De betaling.

Koop en verkoop.

Elke overeenkomst van koop en verkoop, ook indien deze omvat aanneming van werk, geschiedt onder de algemene conditie. Contante betaling netto bij aflevering. Contante betaling omvat ook bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de ondernemer aangegeven bankrekening op het tijdstip van aflevering of betaling door middel van banken erkende vormen van elektronisch betalen.

De ondernemer die een levering ter uitvoering van een overeenkomst van koop en verkoop in gedeelten uitvoert, is gerechtigd om bij elke deellevering betaling van het geleverde te vorderen. Voor elke deellevering ontvangt de afnemer een deelfactuur.

Betalingscondities:

Voor de consument: Betaling dient te zijn voldaan binnen 14 dagen na het ontvangen van de zaken óf ontvangen van beeldende bevestiging dat er in de opdracht is voldaan. Dit betekent eveneens dat u binnen de genoemde 14 dagen de zaken dient te voorzien van commentaar indien u niet akkoord bent. 

Voor de afnemer: Betaling dient te zijn voldaan binnen 30 dagen na het ontvangen van de zaken óf ontvangen van beeldende bevestiging dat er in de opdracht is voldaan. Dit betekent eveneens dat u binnen de genoemde 30 dagen de zaken dient te voorzien van commentaar indien u niet akkoord bent. 

Voor zowel consument als afnemer is dit geldend tenzij anders overeengekomen en dit kan worden overlegd. Betaling dient te geschieden conform de algemene voorwaarden van De Stoffeur. Algemene voorwaarden van de afnemer m.b.t. afnemen worden buiten beschouwing gelaten. Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden geeft de afnemer aan hier kennis van te hebben genomen.

Betaling bij koop en aanneming van werk.

Voor consument en afnemer: indien akkoord, gelieve 50% (van het TOTAAL bedrag over te maken t.a.v. De Stoffeur op IBAN: NL39 RABO 0363 1356 34 onder vermelding van "Offerte + referentie nummer". 

Bij elk totaal bedrag hoger dan € 500,00 verzoeken wij om een aanbetaling van tenminste 50% van het TOTAAL. Bij opdrachten waarvoor is geoffereerd, met een TOTAAL onder € 500,00 gedient offerte te worden bevestigd middels een bericht via E-mail, Sms of Whatsapp met de vermelding offerte nummer + “Akkoord”. Daarmee wordt u gehouden aan de algemene voorwaarden en geeft u aan daarvan kennis te hebben genomen alsmee akkoord te zijn met de algemene voorwaarden van De Stoffeur.

Niet tijdige betaling bij koop en aanneming van werk.

Indien de afnemer niet tijdig betaalt, wordt hij wettelijk geacht zonder verdere ingebrekestelling in verzuim te verkeren. Niet te min zendt de ondernemer na het verstrijken van de factuurdatum een betalingsherinnering waarin hij de consument op zijn verzuim wijst en hem alsnog de gelegenheid geeft binnen veertien dagen na ontvangst van de betalingsherinnering te betalen.

De ondernemer is na verloop van de lid 5 bedoelde termijn bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag.

Indien de ondernemer derden voor incasso inschakelt, zijn de daaraan verbonden kosten tot ten hoogste 15% van de openstaande hoofdsom en met een minimum van € 35 voor rekening van de afnemer.

Als na het verstrijken van de termijn in de betalingsherinnering als genoemd in lid 5 nog steeds niet is betaald, brengt de ondernemer rente in rekening vanaf het verstrijken van de van toepassing zijnde termijn voor de betaling genoemd in lid 4 tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.

Opschorten betalingsverplichtingen bij koop en aanneming van werk.

De afnemer is in geval van klachten uitsluitend dat deel van de factuur in te houden dat in redelijke verhouding staat tot de inhoud en ernst van de klacht. 

De in lid 6 genoemde invorderingsmogelijkheid is hierop niet van toepassing. Dit ontheft de afnemer niet van zijn verplichting tot betaling van het resterende deel van de factuur binnen de overeengekomen termijn.

Indien bij een overeenkomst voor uitsluitend aanneming van werk betaling in termijnen is werk niet nakomt, heeft de consument de bevoegdheid zijn betaling van de termijn op te schorten. Dit laat de resterende betalingsverplichting van de afnemer op grond van lid 3 van dit artikel onverlet.

Betaling bij op afstand gesloten overeenkomst.

Bij een op afstand gesloten overeenkomst is artikel 7.46g van het WB van toepassing.

 1. De annulering.

Bij annulering van de overeenkomst door de afnemer is deze een schadevergoeding verschuldigd van 30% van het geen de afnemer bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten hebben, tenzij partijen bij het sluiten van de overeenkomst anders zijn overeengekomen.

Het percentage als bedoeld in de vorige zin bedraagt 50%, indien de annulering van een overeenkomst door de afnemer geschiedt terwijl de afnemer er al van in kennis is gesteld dat de op of aflevering of een deel ervan indien het een deellevering betreft kan plaatsvinden.

Eventuele aanbetaling(en) worden niet gerestitueerd aan de afnemer daar deze een inkoop traject starten. Dit vervangt een schadevergoeding tenzij de aanbetaling lager is dan 50% van de netto koopsom van de opdracht. 

De in het vorige lid genoemde percentages zijn vaststaand, tenzij de ondernemer kan bewijzen dat zijn schade groter is of de afnemer aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is.
 1. Extra kosten, meerwerk en/of minderwerk.

Kosten die ontstaan doordat de afnemer in gebreke is gebleven de uitvoering of voortgang van het werk mogelijk te maken, worden de afnemer extra in rekening gebracht.

Meerwerk zal naar billijkheid worden verrekend.

Tot meerwerk behoren in het algemeen alle werkzaamheden en leverantie, die niet in de overeenkomst zijn begrepen en die door afnemer worden verlangd.
 1. Onuitvoerbaarheid overeenkomst door overmacht.

Indien nakoming van de overeenkomst tijdelijk onmogelijk is door een oorzaak die niet aan een van de partijen kan worden toegerekend, dan is de wederpartij voor die periode van zijn verplichtingen ontheven.

Indien nakoming van de overeenkomst voor een van de partijen geheel of gedeeltelijk blijvend onmogelijk is door een oorzaak die hem kan worden toegerekend, zullen beide partijen zodanige inspanningen verrichten als de redelijkheid en billijkheid met zich brengen om de overeenkomst alsnog geheel of gedeeltelijk uit te voeren.

Partijen treden hiertoe in overleg. Komen partijen niet in overeenstemming dan hebben partijen het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden tegen vergoeding van de wederpartij van de in redelijkheid gemaakte kosten.
 1. Conformiteit en garantie.

De geleverde zaak moet die eigenschappen bezitten die de afnemer op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten (conformiteit).

Dit geldt tevens bij bijzonder gebruik voor zover dit door partijen bij het sluiten van de overeenkomst is voorzien. Wordt aan deze verwachting niet voldaan, dan heeft de afnemer recht op reparatie respectievelijk vervanging, ontbinding en/of prijsvermindering.

De ondernemer verstrekt boven op zijn wettelijke verplichting genoemd in lid 1 de afnemer garantie op de geleverde zaak, voor zover het betreft gebreken waarvan de ondernemer niet aannemelijk kan maken dat deze het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend gebruik. Tenzij uitdrukkelijk bij het aanbod naar voren gekomen en schriftelijk of elektronisch anders overeengekomen, wordt de garantie gegevens volgens het volgende systeem:

 • Tot een jaar na factuurdatum: de kosten van reparatie resp. vervanging, met in begrip van de vracht en voorrijkosten, komen volledig voor rekening van de ondernemer.
 • Na een jaar en tot twee jaar na factuurdatum: de kosten van reparatie resp. vervanging, met in begrip van de vracht en voorrijkosten, komen voor 1/3 gedeelte voor rekening van de ondernemer.
 • Het recht op vervanging komt de afnemer niet toe voor zover het gebrek redelijke wijs is te herstellen.
 • Het recht op vergoeding van de vracht en voorrijkosten wordt na verhuizing buiten Nederland beperkt tot die kosten die de ondernemer kwijt zou zijn geweest als de afnemer was blijven wonen op het adres waarop de zaak is afgeleverd.

De verplichting van de ondernemer met betrekking tot conformiteit genoemd in lid 1 en zijn eventuele productgarantie genoemd in lid 2 vallen niet onder de aanbetalingsgarantie genoemd in artikel 17 lid 1.

De datum van indiening van de klacht door de afnemer is beslissend voor de toepassing van boven genoemd systeem.

Indien door de fabrikant van de zaken een verdergaande garantie wordt aangegeven aan de ondernemer, geldt deze garantie ook voor de afnemer.

Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken of van het uitvoerende werk.

De afnemer is verplicht zich als een goed en afdoende wordt onderhouden en oordeelkundig wordt gehandeld.

Afwijkingen aan het geleverde betreffende kleur. Slijtvastheid. Structuur en dergelijke. welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende, gebruikelijke normen, dan wel handelsgebruik, kunnen het recht op garantie en/of schadevergoeding beperken of uitsluiten.
 1. Aansprakelijkheid.

Onverlet zijn aansprakelijkheid op grond van de wet en het geen tussen partijen ia overeengekomen, is de ondernemer niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van oorzaken die de ondernemer niet kende noch behoorde te kennen, zoals:

 • Schade door vocht of warmte buiten werkzaamheden van de ondernemer.
 • Schade of loslaten lijm door oude lijmcomponenten welke niet zijn aangebracht door de ondernemer. 
 • Inzakken of dempen van schuimen (koudschuim, plyether e.d.) en ander vulmateriaal ten gevolge van ofwel gebruik door afnemer of foutieve productie. In geval van herstel behoud de ondernemer ten alle tijde het recht deze kosten in rekening te brengen bij de afnemer.

 1. Aanbetalingsgarantie.

Deze regeling strekt ten gunste van de consument die met de ondernemer, een overeenkomst van koop en verkoop heeft gesloten dan wel een andere overeenkomst op het gebied van het stoffeerder De Stoffeur. Onder deze regeling vallen niet overeenkomsten met zakelijke afnemers. De verplichting van de ondernemer met betrekking tot conformiteit, genoemd in lid 1 van artikel 15 en zijn eventuele productgarantie genoemd in lid 2 van dat artikel, vallen niet onder de aanbetalingsgarantie.

Deze regeling is van toepassing indien van alle vier de navolgende voorwaarden is voldaan:

 • Er is een overeenkomst als bedoeld in lid 1.
 • De consument heeft een aanbetaling verricht.
 • De ondernemer is surseance van betaling verleend, diens faillissement is uitgesproken of wettelijke schuldsanering is op hem als natuurlijk persoon van toepassing verklaard en in verband daarmede wordt de in sub a bedoelde overeenkomst niet of niet volledig uitgevoerd noch de aanbetaling terug betaald binnen drie maanden na het verlenen van de surseance van betaling, wettelijke schuldsanering van toepassing is verklaard of het uitspreken van het faillissement.

Voor toepassing van deze regeling is verder vereist dat de consument uiterlijk drie maanden nadat aan de voorwaarden zoals genoemd onder sub a t/m d is voldaan een schriftelijk of elektronisch beroep daarop heeft gedaan. De consument dient hierbij in ieder geval te overleggen een kopie van het bericht van de curator/ bewindvoerder dat de overeenkomst niet wordt uitgevoerd en dat de aanbetaling niet wordt gerestitueerd.

In geval lid 2 van toepassing is, zal uiterlijk binnen twee maanden nadat een beroep op de regeling is gedaan, aan de consument laten weten of deze in aanmerking komt voor de aanbetalingsgarantie. 1. Klachten.

Klachten over uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven, bij voorkeur schriftelijk of elektronisch, worden ingediend bij de ondernemer tijdig nadat de afnemer de gebreken heeft ontdekt. Alle klachten dienen te zijn voorzien van foto of dergelijk beeldmateriaal ter onderteuning van de klacht omschrijving. Dit van toepassing op alle afnemers en consumenten.

Bij consumenten verkoop van een roerende zaak is een kennisgeving binnen een termijn van twee maanden na de ontdekking van het gebrek in elk geval tijdig.

Niet tijdig indienen van de klacht kan het gevolg hebben dat de afnemer zijn rechten ter zake verliest. 1. De geschillenregeling.

Geschillen tussen consument en ondernemer over de tot stand komen of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door de ondernemer te leveren of geleverde diensten en zaken, kunnen zowel door de consument als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de geschillencommissie Wonen.

Bordewijklaan 46, postbus 90600, 2500 LP Den Haag (www.sgc.nl).

Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen indien de consument zijn klacht eerst bij de ondernemer heeft ingediend.

Nadat de klacht bij de ondernemer is ingediend, moet het geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan bij de geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.

Wanneer de consument een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie moet hij de consument vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.

De Geschillencommissie doet uitspraak met in achtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissing van de geschillencommissie geschieden krachtens dat reglement bij wege van bindend advies. Het reglement voorziet daarnaast in oplossing van het geschil door tussen komst van een bemiddelingsdeskundige, het reglement wordt des gevraagd toegezonden door de Geschillencommissie Wonen. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.
 1. Nederlands recht.

Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zijn onderworpen aan Nederlands recht.