Algemene voorwaarden

B2B

ALGEMENE VOORWAARDEN 

De Stoffeur, KvK nummer 81434375, gevestigd Apolloweg 3E, 8938 AT Leeuwarden

 

Artikel 1 – Definities

De Stoffeur: handelsnaam van gebruiker;

Consument: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep;

Wederpartij: hiermee wordt bedoeld de koper, opdrachtgever en/of huurder van De Stoffeur;

Opdrachtgever: hiermee wordt verstaan de wederpartij waardoor aan De Stoffeur een opdracht is verstrekt tot (een combinatie van) het leveren van zaken, het verrichten van diensten of het uitvoeren van werkzaamheden;

Opdracht: hiermee wordt verstaan de overeenkomst waarbij De Stoffeur zich jegens opdrachtgever heeft verbonden tot (een combinatie van) het leveren van zaken, het verrichten van diensten of het uitvoeren van werkzaamheden;

Aflevering: het feitelijk ter beschikking stellen van de te leveren zaken aan de wederpartij;

Schriftelijk: hieronder wordt mede verstaan  sms, whatsapp  of e-mail;

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij De Stoffeur als verkoper, leverancier van zaken, of dienstverlener optreedt. De toepasselijkheid van door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

 

Artikel 3 – Offertes en totstandkoming overeenkomst

 

1.

Tussen De Stoffeur en de wederpartij komt een overeenkomst tot stand zodra De Stoffeur de opdracht van de wederpartij schriftelijk heeft aanvaard, dan wel een begin met de uitvoering daarvan heeft gemaakt na mondeling akkoord.

 

2.

De wederpartij doet afstand van zijn recht op ontbinding of verwerping uit hoofde van artikel 6:227c lid 2 BW, voor zover hij handelt in de uitoefening van beroep op bedrijf.

 

 

Artikel 4 – Aflevering

Tenzij anders overeengekomen, geschiedt aflevering ter plaatse waar het magazijn van De Stoffeur gevestigd is. De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze aan hem worden afgeleverd. Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de wederpartij. De wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten en vervoerskosten, verschuldigd zijn.

 

Artikel 5 – Levertijd

Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige aflevering dient de wederpartij De Stoffeur derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 6 – Deelleveringen

Het is De Stoffeur toegestaan verkochte zaken in gedeelten af te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden afgeleverd, is De Stoffeur bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren. De deelfacturen dienen tijdig te worden voldaan. Indien de wederpartij twee of meer van de deelfacturen zonder zwaarwegende redenen niet binnen de betaaltermijn voldoet is De Stoffeur gerechtigd werkzaamheden op te schorten tot aan volledige betaling van openstaande facturen is voldaan.

Artikel 7 – Technische eisen

Alle technische eisen die door de wederpartij aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normale eisen, dienen voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst door de wederpartij nadrukkelijk te worden gemeld.

Artikel 8 – Monsters, modellen en voorbeelden

Indien door De Stoffeur een ontwerp,model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het ontwerp, monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte ontwerp, monster, model of voorbeeld.

 

Artikel 9 –  Uitvoering van de overeenkomst 

1.

De Stoffeur zal bij de uitvoering van de overeenkomst de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.

 

2.

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit volgens De Stoffeur vereist, heeft De Stoffeur het recht bepaalde werkzaamheden door, door haar aan te wijzen personen, waaronder ook derden worden begrepen, te doen uitvoeren.

 

3.

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan De Stoffeur aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan De Stoffeur worden verstrekt. Indien de voor de De Stoffeur juiste gegevens niet tijdig zijn verstrekt, heeft De Stoffeur het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens de met de opdrachtgever overeengekomen tarieven, of bij gebreke daarvan de volgens de gebruikelijke tarieven, aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

 

4.

De Stoffeur is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat De Stoffeur is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar was of behoorde te zijn.

 

5.

Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan De Stoffeur de uitvoering van onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 

Artikel 10 – Wijziging in de te leveren zaken

 

De Stoffeur is bevoegd zaken te leveren die afwijken van hetgeen is overeengekomen indien het betreft wijzigingen in de te leveren zaken, de verpakking of bijbehorende documentatie, welke vereist zijn om te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften, of indien het betreft geringe wijzigingen van de zaken die een verbetering betekenen.

 

Artikel 11 –Wijziging van de overeenkomst 

 

1.

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

 

2.

Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. De Stoffeur zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

 

3.

Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal De Stoffeur de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal De Stoffeur daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

 

4.

Indien de opdrachtgever een consument is, is hij gerechtigd om binnen redelijke termijn nadat De Stoffeur heeft meegedeeld dat de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van het overeengekomen honorarium tot gevolg heeft, de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 12 –Geheimhouding 

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

 

Artikel 13 –Intellectuele eigendom 

1.

Onverminderd het bepaalde in artikel 12 (Geheimhouding) van deze voorwaarden behoudt De Stoffeur zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

 

2.

Alle door De Stoffeur verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, gegevensdragers enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever in het kader van de overeenkomst en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van De Stoffeur worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht.

 

3.

De Stoffeur behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden dan ter uitvoering van de overeenkomst te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

 

 Artikel 14 –Opzegging (te verrichten werkzaamheden)

1.

Beide partijen kunnen de overeenkomst schriftelijk, dan wel op dezelfde wijze als de wijze waarop de overeenkomst is gesloten opzeggen wegens gewichtige redenen als bedoeld in  art.7:408 lid 2 BW.

 

2.

In geval van tussentijdse opzegging wegens gewichtige redenen is de opdrachtgever een naar redelijkheid vast te stellen deel van het loon verschuldigd, overeenkomstig het bepaalde in art. 7:411 BW.

 

Artikel 15 – Beëindiging van de overeenkomst

De vorderingen van De Stoffeur op de wederpartij zijn onmiddellijk opeisbaar in onderstaande gevallen. De Stoffeur is bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te beëindigen, een en ander onverminderd het recht om schadevergoeding te vorderen indien:

1.

Na het sluiten van de overeenkomst aan De Stoffeur ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geeft te vrezen dat de wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

 

2.

De Stoffeur, die daartoe gerechtigd is, de wederpartij heeft verzocht zekerheid te stellen voor de nakoming of een aanbetaling te doen en deze zekerheid of aanbetaling binnen de gestelde termijn uitblijft, dan wel onvoldoende is.

 

 

3.

Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal, waarvan De Stoffeur zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient, of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat nakoming van de verplichting onder de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is De Stoffeur bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 16 – Garantie

1.

De Stoffeur garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van één jaar na het moment van levering.

 

2.

Indien een klacht onder de garantie door De Stoffeur gegrond wordt bevonden, is De Stoffeur slechts gehouden om te zijner keuze het ontbrekende te leveren, de zaak waarop de klacht betrekking heeft te vervangen of de prijs aan de wederpartij terug te betalen tegen terug levering van de zaken waarop de klacht betrekking heeft.

 

3.

Voor schade ontstaan als gevolg van een gebrek in het geleverde, is De Stoffeur aansprakelijk overeenkomstig het bepaalde in artikel 24 (aansprakelijkheid).

 

4.

De garantie vervalt indien de wederpartij de schade veroorzaakt door een onjuiste behandeling van een gegarandeerde zaak.

 

5.

De garantie vervalt eveneens indien de wederpartij herstellingen of veranderingen zonder voorafgaande toestemming van De Stoffeur heeft verricht of door anderen heeft laten verrichten, of niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. De wederpartij heeft niet het recht betaling te weigeren op grond dat De Stoffeur zijn garantieverplichting niet, nog niet of niet geheel is nagekomen.

 

Artikel 17 –Eigendomsvoorbehoud 

1.

De door De Stoffeur geleverde zaken blijven het eigendom van De Stoffeur totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met De Stoffeur gesloten koopovereenkomsten is nagekomen:

de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf;

de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst(en) door De Stoffeur verrichte of te verrichten diensten;

eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de koper van deze overeenkomst(en).

 

2.

De goederenrechtelijke gevolgen van een voor uitvoer bestemde zaak worden beheerst door het recht van het land van bestemming van de betreffende zaak, indien het eigendomsvoorbehoud op grond van het recht van het bestemmingsland niet zijn werking verliest totdat de volledige prijs is betaald, tenzij De Stoffeur anders bepaalt.

 

3.

Door De Stoffeur afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de koper niet bevoegd de zaken de verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

 

4.

Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van de koper zijn overgegaan en zich nog in handen van de koper bevinden, behoudt De Stoffeur zich hierbij reeds nu voor alsdan de pandrechten voor als bedoeld in art. 3:237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in lid 1 van dit artikel genoemde, die De Stoffeur uit welke hoofde dan ook tegen de koper mocht hebben. De in dit lid opgenomen bevoegdheid geldt eveneens ten aanzien van door De Stoffeur geleverde zaken welke door de koper zijn bewerkt of verwerkt, waardoor De Stoffeur haar eigendomsvoorbehoud heeft verloren.

 

5.

Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is De Stoffeur gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de koper of derden die de zaak voor de koper houden weg te halen of weg te doen halen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.

 

6.

Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht De Stoffeur zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.

 

7.

De koper verplicht zich op eerste verzoek van De Stoffeur.

de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven;

alle aanspraken van de koper op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan De Stoffeur op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;

de vorderingen die de koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door De Stoffeur geleverde zaken te verpanden aan De Stoffeur op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;

de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van De Stoffeur;

op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die De Stoffeur ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de koper niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

 

 

Artikel 18 – Gebreken; klachttermijnen (verkoopvoorwaarden)

1.

De wederpartij dient de gekochte zaken bij aflevering – of zo spoedig daarna als mogelijk – te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

of de juiste zaken zijn geleverd;

of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) beantwoorden aan de overeenkomst;

of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

 

2.

Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de wederpartij deze binnen veertien dagen na aflevering schriftelijk aan De Stoffeur te melden.

 

3.

Niet-zichtbare gebreken dient de wederpartij binnen veertien dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen één jaar na aflevering schriftelijk te melden aan De Stoffeur.

 

4.

Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van de te leveren zaken bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan De Stoffeur worden geretourneerd.

 

Artikel 19 –Gebreken; klachttermijnen (te verrichten werkzaamheden) 

1.

Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 7 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan De Stoffeur.

 

2.

Indien een klacht gegrond is, zal De Stoffeur  werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever gemotiveerd aangetoond te worden. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal De Stoffeur slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 24 (Aansprakelijkheid).

Ook indien de opdrachtgever tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling bestaan.

Artikel 20 – Prijsverhoging

Indien De Stoffeur met de wederpartij een bepaalde prijs overeenkomt, is De Stoffeur niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs: De Stoffeur mag de bij aflevering geldende prijs volgens haar op dat moment geldende prijslijst in rekening brengen. Indien de prijsverhoging meer dan 5% bedraagt, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 21 –Honorarium 

1.

Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of overeengekomen gelden de leden 2, 6 en 7 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3-7 van dit artikel.

 

2.

Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW en reis- en verblijfkosten.

 

3.

Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van De Stoffeur, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

 

 

4.

Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.

 

5.

Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 3 maanden kunnen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

 

6.

De Stoffeur is gerechtigd om stijgingen in de door te berekenen, ongeacht of een vast honorarium is overeengekomen. Een dergelijke verhoging van het honorarium kan slechts aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht een maand na de datum van de schriftelijke kennisgeving van de verhoging aan de opdrachtgever.

 

7.

Indien de verhoging meer dan 5 % bedraagt, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.

 

Artikel 22 – Betaling 

1.

Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Na het verstrijken van deze termijn is de wederpartij in verzuim. De wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd ex. artikel 6:119a BW.

 

2.

In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de wederpartij of wanneer toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van de wederpartij wordt uitgesproken, zullen de verplichtingen van de wederpartij onmiddellijk opeisbaar zijn.

 

3.

Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

4.

Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

 

Artikel 23 – Incassokosten

1.

Indien de wederpartij niet of niet tijdig een van zijn verplichtingen nakomt, dan komen naast de overeengekomen prijzen en kosten, alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij, waaronder ook vallen de kosten voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het doen van een schikkingsvoorstel en het inwinnen van inlichtingen. De berekening van de buitengerechtelijke kosten vindt plaats volgens het Rapport Voor-Werk II. Voornoemd tarief is als volgt gestaffeld:

 

over de eerste Euro 2.950,- 15%

over het meerdere tot Euro 5.900,- 10%

over het meerdere tot Euro 14.748,- 8%

over het meerdere tot Euro 58.990,- 5%

over het meerdere 3%.

2.

Indien De Stoffeur aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

 

 

3.

De wederpartij is jegens De Stoffeur  door De Stoffeur gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, behoudens voor zover de wederpartij aantoont dat deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien De Stoffeur en de wederpartij met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat, waarbij de wederpartij volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

 

 

Artikel 24 – Aansprakelijkheid

1.

Voor gebreken in geleverde zaken geldt de garantie zoals omschreven in artikel 17 (Garantie) van deze voorwaarden.

 

2.

Alle andere dan de in lid 1 bedoelde aansprakelijkheid van De Stoffeur is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van De Stoffeur beperkt tot een keer de factuurwaarde of een keer de waarde van de geleverde diensten.

 

3.

De Stoffeur is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

 

4.

De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van De Stoffeur.

 

 

Artikel 25 – Overmacht 

1.

Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan De Stoffeur zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen:

ziekte als gevolg van een epidemie bij personeel van De Stoffeur en/of haar toeleveranciers;

stakingen in andere bedrijven dan die van B2B De Stoffeur;

wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van De Stoffeur;

een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten;

niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan De Stoffeur afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.

 

 

2.

De Stoffeur heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (een verdere) nakoming verhindert, intreedt, nadat De Stoffeur haar verbintenis had moeten nakomen.

 

 

Artikel 26 – Geschillenbeslechting

De rechter te Leeuwarden is bij uitsluiting bevoegd van alle geschillen welke mochten ontstaan tussen De Stoffeur en de wederpartij kennis te nemen. De Stoffeur blijft echter bevoegd de wederpartij te dagvaarden voor de bevoegde rechter van de woonplaats van de wederpartij.

Artikel 27 – Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen De Stoffeur en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 28 – Wijziging van de voorwaarden

1.

De Stoffeur is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden.

 

2.

De Stoffeur zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de wederpartij toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is meegedeeld, treden wijzigingen jegens de wederpartij in werking zodra hem de wijziging is meegedeeld.